کد بین المللی تست

نام فارسی

نام انگلیسی

Clostridium difficile

نام لاتین مخفف تست

بخش تست مربوطه

اساس روش آزمایش؛متد انجام تست

Real Time PCR

قابلیت اورژانس

Applicable

تست خاص بخش

No

وضعیت تست

Active

نوع نمونه تست

Stool

حجم نمونه تست

500 uL

شرایط قبل از انجام تست

No Specific Requirements

شرایط دمایی نگهداری نمونه

Specimens can be kept refrigerated if shipped in less than 72 hours of collection; otherwise specimen should be kept frozen.

شرایط حمل نمونه

Refrigerated specimen should be sent on ice packs Frozen specimen should be sent on dry ice

موارد رد نمونه

-

روز انجام تست

Daily

مدت زمان انجام تست

in 3 working days